۱۰ نیروگاه گازی


پروژه نیروگاه گازی ماهشهر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه گازی سر بندر ماهشهر آخرین ساختگاه در قالب قرارداد 7 نیروگاه (در بخش اعتبارات فاز دوم ) در تاریخ10/12/87 ابلاغ گردید.

- محل سايت: کیلومتر 9 جاده جراحی از پل منطقه ویژه

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- تعداد شمع ها: 990

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: مهندسين مشاور قدس نيرو

- دستگاه نظارت : مشاور نیرو – توسعه انرژی متین

پروژه نیروگاه گازی هرمزگان 2

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی هرمزگان در قالب طرح 7 نیروگاه گازی (در بخش اعتبارات فاز دوم) در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88، به شرکت مپنا ابلاغ شد. بر اساس برنامه منضم به قرارداد فاصله این پروژه با اولین ساختگاه (کرمانشاه) 12.5 ماه، مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 2 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سايت: استان هرمزگان، كيلومتر 25 جاده بندرعباس به سیرجان

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسي قدس نيرو

- دستگاه نظارت : شرکت متین

پروژه نیروگاه گازی توسعه اردبیل

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی توسعه اردبیل در قالب الحاقیه طرح احداث هفت نيروگاه گازی در تاریخ 16/03/90 از سوی سازمان توسعه برق ایران به شرکت مپنا ابلاغ شده است که شامل دو قرارداد تامین تجهیزات (P ) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC ) به شماره 161-1-231-88 می باشد. بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 1 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سايت: استان اردبیل کیلومتر 32 جاده اردبیل به مشکین شهر

- تعداد واحدها: 2 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسی قدس نيرو

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسی قدس نيرو

پروژه نیروگاه گازی شاهرود

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی شاهرود در قالب الحاقیه طرح احداث هفت نيروگاه گازی در تاریخ 16/03/90 از سوی سازمان توسعه برق ایران به شرکت مپنا ابلاغ شده است که شامل دو قرارداد تامین تجهیزات (P ) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC ) به شماره 161-1-231-88 می باشد. بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 1 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سايت: استان سمنان- شهرشاهرود- کیلومتر15جاده شاهرود به دامغان- جنب پست 400 کیلو ولت شاهوار

- تعداد واحدها: 2 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: مهندسين مشاور قدس نيرو

پروژه نیروگاه گازی ایرانشهر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی ایرانشهر در قالب طرح 7 نیروگاه گازی در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88، به شرکت مپنا ابلاغ شد.

 • محل سايت: استان سیستان و بلوچستان و جنوب غرب ایرانشهر، جنب نیروگاه بخار
 • تعداد واحد: 2 واحد گازی
 • ظرفیت واحدها: 2*162 MW
 • توربین: گاز 2, Ver. 5
 • پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما
 • كارفرما: سازمان توسعه برق ایران
 • مشاور کارفرما: شرکت مهندسی قدس نیرو
پروژه نیروگاه گازی زاگرس

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی زاگرس اولین ساختگاه در قالب قرارداد 7 نیروگاه که در تاریخ 18/12/87  به شرکت مپنا ابلاغ شد. این پروژه  شامل  نیروگاه 4 واحد گازی به صورت Turn Key می باشد و  مدت زمان برای سنکرون و تحویل موقت واحد اول به ترتیب 20 و 22 ماه می باشد و  واحدهای بعدی به فاصله 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سايت: استان كرمانشاه و در كيلومتر 25 جاده كرمانشاه به همدان واقع شده است.

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5  

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت قدس نيرو

پروژه نیروگاه گازی زنجان3 (سلطانیه)

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی زنجان3 (سلطانیه) در قالب طرح 7 نیروگاه گازی در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88، به شرکت مپنا ابلاغ شد.

 • محل سايت: زنجان- كيلومتر 25 محور زنجان به قزوين-3 كيلومتري شمال بزرگراه مسير جاده روستاي سرخه ديزج
 • تعداد واحد: 4 واحد گازی
 • ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG
 • توربین: : گاز 2, Ver. 5
 • پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کارفرما
 • كارفرما: سازمان توسعه برق ایران
 • مشاور کارفرما: مهندسين مشاور قدس نيرو
پروژه نیروگاه گازی توسعه ارومیه

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی توسعه ارومیه در قالب طرح 7 نیروگاه گازی در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88، به شرکت مپنا ابلاغ شد. مطابق ماده 2-5 موافقتنامه و بر اساس برنامه منضم به قرارداد تاریخ شروع 10/01/88، مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 2 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

 • محل سايت: كيلومتر 30 جاده اروميه به مهاباد
 • تعداد واحدها: 2 واحد گازی
 • ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG
 • توربین: گاز2 Ver. 5
 • پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت و در محدوده کارفرما
 • كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

مشاور کارفرما: شرکت مهندسي قدس نيرو

پروژه نیروگاه گازی سمنان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی سمنان در قالب طرح 7 نیروگاه گازی در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88، به شرکت مپنا ابلاغ شد. مطابق ماده 2-5 موافقتنامه و بر اساس برنامه منضم به قرارداد تاریخ شروع 25/01/88، مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 2 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سايت: كيلومتر 5 جاده سمنان به دامغان

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- پست و خط انتقال برق: 400 كيلو ولت و در محدوده کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: مهندسين مشاور قدس نيرو

پروژه نیروگاه گازی زرند

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی زرنددر قالب طرح 1+2+7 نیروگاه گازی در تاریخ 26/12/87 و در دو قرارداد تامین تجهیزات (P) به شماره 135-1-231-88 و قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 161-1-231-88،  به شرکت مپنا ابلاغ شد. این پروژه جایگزین پروژه مازندران شد که در تاریخ 21/01/97 اصلاحیه تغییر ساخاتگاه ابلاغ گردید. مدت زمان برای سنکرون واحد اول 20 ماه، 2 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم و فاصله بین واحدها نیز 1.5 ماه از یکدیگر می باشد.

- محل سایت: کیلومتر 10 جاده زرند کرمان

- تعداد واحدها: 2 واحد گاز

- ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG

- توربین: گاز V 94.2 MAP2+

-  پست و خط انتقال برق: در محدوده کارفرما

- كارفرما: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

- مشاور کارفرما: شركت مهندسي قدس نيرو