1401/05/02

پیرو راه‌اندازی و سنکرون 3 واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، مراتب تقدیر و تشکر کارفرمای محترم – شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم – از معاونت اجرایی شرکت توسعه 2 و سایر همکاران مربوطه به شرح تقدیرنامه پیوست دریافت گردید.دانلود پیوست