1402/04/01

در تاریخ 1402/02/31 با حضور ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس فتاح، مدیرعامل محترم شرکت مپنا جناب آقای دکتر علی آبادی، مدیر عامل محترم شرکت توسعه دو جناب آقای مهندس نیازی، مدیریت محترم هولدینگ صبا جناب آقای مهندس امیری و با حضور نماینده محترم ولی فقیه، استاندار لرستان به همراه دیگر مدیران استان واحد بخارنیروگاه خرم آباد رسماً افتتاح گردید.