۲۲ واحد سیکل ترکیبی


پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی نکا به عنوان اولین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ 20/08/81 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. مطابق نامه مورخ 14/05/83 کارفرما و با توجه به تحقق شرایط شروع پروژه، 01/10/82 بعنوان تاریخ شروع این پروژه و پروژه های یزد و کازرون تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد  33 ماه پس از تاریخ فوق، سنكرون (Synchronizing)، 2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تاریخ تحويل دائم تعیین شد.

- محل سايت: كيلومتر 25 جاده نكا-زاغمرز – جنب نيروگاه شهيد سليمي

- تعداد واحدها: 1 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 1*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- تعداد شمع ها: 1213 شمع (947 کوبشی برای کانال خروجی آبگرم و 246 درجا برای سازه های اصلی)

- سیستم خنک کن: سيستم خنك كن یکبار گذر (Once Through)

- پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت : شرکت مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد دومین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 می­باشد. با توجه به تحقق شرایط شروع قرارداد، 01/01/83 بعنوان تاریخ شروع پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد 33 ماه پس از تاریخ فوق سنکرون  (Synchronizing)واحد اول،  2ماه پس از آن، تحویل موقت  (PAC) و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم تعیین شد.

- محل سايت: کیلومتري جاده خضرآباد جنب کارخانه فولاد آلیاژي

- تعداد واحدها: 1 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 1*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

سیستم خنک کن: سیستم خنک کن هلر خشک با برج بتنی

- پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- پیمانکار نظارت : مشاور نیرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون به عنوان سومین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ  19/09/81 به شرکت مپنا )توسعه2  (ابلاغ گردید مطابق نامه مورخ  19/09/81 کارفرما و با توجه به تحقق شرایط شروع پروژه، 01/04/83 بعنوان تاریخ شروع این پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد  33 ماه پس از تاریخ فوق سنکرون واحد اول (Synchronizing) 2 ماه پس از آن، تحویل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم هر واحد تعیین شد. فاصله بین واحدها نیز 3 ماه می باشد.

- محل سايت: شهرستان کازرون - کیلومتر 12 جاده فراشبند

- تعداد واحدها: 3 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن هلر خشک با برج بتنی

پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت قدس نیرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

 نیروگاه سیکل تر کرمان چهارمین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 می باشد .مطابق نامه مورخ 14/05/83 کارفرما، به دلیل تغییر طرح سیستم خنک کن به ACC تاریخ 01/05/84 ، (با شش ماه جابجایی( به عنوان تاریخ شروع پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد 33 ماه پس از تاریخ فوق، سنکرون  (Synchronizing)واحد اول، 2 ماه پس از آن، تحویل موقت  (PAC)و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم تعیین شد. فاصله بین سنکرون واحدها نیز 3 ماه می باشد.


 - محل سايت: کرمان-5 کیلومتري جاده باغین - رفسنجان

- تعداد واحدها: 4 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 4*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن ACC

پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل تر دماوند به عنوان پنجمین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ 08/09/84 به شرکت مپنا )توسعه2 (ابلاغ گردید. مطابق صورتجلسه مورخ 22/08/85 و به دلیل تاخیر دو ماهه کارفرما در گشایشLC  ، 01/08/85 بعنوان تاریخ شروع این پروژه فرض گردید )کارفرما تا کنون پاسخی در این خصوص ارائه نکرده است(  و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد 33 ماه پس از تاریخ فوق سنکرون واحد اول  (Synchronizing) 2 ماه پس از آن تحویل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم هر واحد تعیین شد. فاصله بین واحدها نیز 3 ماه می باشد.


 - محل سايت: تهران- کیلومتر 15جاده پاکدشت

- تعداد واحدها: 6 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 6*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن خشک از نوع هلر (Heller)

پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل تر سنندج به عنوان ششمین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ 22/08/86 به شرکت مپنا )توسعه2 ( ابلاغ گردید . با توجه به تحقق شرایط شروع پروژه، 01/02/87 بعنوان تاریخ شروع این پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد 33 ماه پس از تاریخ فوق سنکرون واحد اول (Synchronizing) 2ماه پس از آن، تحویل موقت  (PAC)و12 ماه پس از تحویل موقت، تحویل دائم هر واحد تعیین شد. فاصله بین واحدها نیز 3 ماه می باشد.

- محل سایت :سنندج – دو راهی ترمینال سقز – جاده روستاي قلیان

- تعداد واحدها: 2 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 2*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- تعداد شمع ها:250

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن هلرخشک با برج بتنی

پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت قدس نیرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی شیروان به عنوان هفتمین ساختگاه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ 07/07/87 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. مطابق نامه مورخ 30/04/1388 کارفرما و با توجه به تحقق شرایط شروع پروژه، 01/04/88 بعنوان تاریخ شروع این پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد  33 ماه پس از تاریخ فوق سنكرون واحد اول (Synchronizing)،  2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم هر واحد تعیین شد. فاصله بین واحدها نیز 3 ماه می باشد. همچنین مطابق نامه مورخ 23/08/88 از سوی کارفرما، اولویت پروژه شیروان با جهرم جابجا شد که بر این اساس درخواست تغییر برنامه های اولیه به کارفرما ارسال شد که تا کنون تاییدی دریافت نشد .

همچنین در تاریخ 10/06/93 واحد سوم این پروژه تحت عنوان الحاقیه چهارم بر قرارداد فوق به این شرکت ابلاغ گردیده است

- محل سایت : شهرستان شیروان – كيلومتر 15 جاده مشهد

- تعداد واحدها: 3 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن هلرخشک با برج بتنی

پست و خط انتقال برق: 00/132 و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت قدس نیرو

پروژه نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی (ترکیبی تلفیقی) یزد شامل سه بخش (گاز، بخار، خورشیدی) به ظرفیت 467 مگاوات مشتمل بر دو واحد توربین ژنراتور گازی، یک واحد توربین بخار و بخش مشترکات گاز و بخار و بخش نیروگاه خورشیدی به صورت کلید در دست به شماره قرارداد: 85-1-231-83 می باشد.

- محل سایت : حومه شهرستان یزد – 33 کیلومتری جاده خضرآباد

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی به همراه یک بخش خورشیدی

- ظرفیت واحدها: 2*159 MW GTG + 1*132 MW STG+ Solar Sys.17MW

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن هلرخشک با برج بتنی

پست و خط انتقال برق: 230کیلوولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی آبادان به عنوان الحاقیه قرارداد شماره 22-1-231-81 در تاریخ 24/05/85 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. مطابق صورتجلسه مورخ 12/03/88 و با توجه به تحقق شرایط شروع پروژه، 01/10/87 بعنوان تاریخ شروع توافقی پروژه تعیین گردید و بر این اساس مطابق برنامه منضم به قرارداد  32 ماه پس از تاریخ فوق سنكرون (Synchronizing) واحد اول آن انجام خواهد گرديد. همچنين 2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم انجام ميشود. همچنین فاصله بين سنكرون واحدها 3 ماه مي‌باشد.

- محل سایت : آبادان ، كيلومتر 9 جاده آبادان – ماهشهر

- تعداد واحدها: 2 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 2*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- تعداد شمع ها: نیاز به خاکریزي تا ارتفاع 2 متر در کل سطح سایت و اجراي شمع درجا

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن ACC

پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: سازمان توسعه برق ایران

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت : شرکت مشانیر