درگاه ثبت شکایت کارفرما
    اطلاعات تکمیل شده جهت رسیدگی هرچه سریعتر به موضوع شکایت به معاونت سیستم ها و کیفیت شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا – (توسعه ۲) ارسال خواهد شد.