بخش گازی


۱- توربين و ژنراتور:

در بخش گازی توربين گاز شامل بخش كمپرسور و محفظه هاي احتراق و بخش توربين مي باشد. هوا از طريق سيستم Air Intake وارد كمپرسور گرديده و در طی چندین مرحله فشره شده و فشار آن بالا ميرود سپس در محفظه هاي احتراق گاز حاصل از تركيب سوخت (گاز و گازوييل) و هوا وارد توربين گرديده و انرژي گرمايي در توربين به انرژي مكانيكي تبديل و توسط ژنراتور که با یک شفت هم محور با توربین شده است به انرژی الکتریکی تیدیل ميگردد. گازهاي خروجي توربين نیز از طريق اگزوز (Exhaust ) وارد اتمسفر میشود.

۲- سيستم سوخت:

• سوخت گاز: سوخت پايه و اصلي توربين گاز مي باشد بدليل راندمان بالا و كيفيت بالاي سوخت و انرژي توليدي بالا و آلودگي كمتر بيشتر از اين سوخت استفاده ميشود.

• سوخت گازوييل: در مواقعي كه فشار گاز ورودي به نيروگاه كاهش يابد (بيشتر در فصول سرد سال) از سوخت جايگزين كه عموما گازوييل مي باشد استفاده ميگردد.

3- سيستم برق و كنترل:

جهت برق رساني و كنترل عملكرد توربين و ژنراتور و حفاظت از تجهيزات اصلي در بخش گازی از اين سيستمها استفاده ميگردد.

4- ترانس اصلی و واحد:

جهت تبدیل برق خروجی از ژنراتور متناسب با ولتاژ شبکه و انتقال آن به پست از ترانس اصلی استفاده میشود. با توجه به اینکه خود تجهیزات نیروگاهی نیاز به مصرف برق دارند این مهم توسط ترانس واحد با تبدیل برق خروجی ژنراتور به ولتاژ مورد نیاز و ورود به تابلوهای اصلی صورت میگیرد.

بخش گازی