محمدتقی ساکی
معاون اجرایی
مهندس محمدتقی ساکی، از سال 1376 در گروه مپنا و از سال 1388 به عنوان معاون اجرایی در شرکت توسعه دو مشغول به کار هستند. وی به عنوان متخصص در مدیریت پروژه نیروگاهی، در نظارت بر اجرای تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور مشارکت داشته است. ایشان پیش از پیوستن به گروه مپنا، از سال 1366 به عنوان کارشناس ارشد دفتر مهندسی در شرکت توانیر (شرکت مدیریت تولید برق اهواز) مشغول به کار بوده اند. محمدتقی ساکی دانش‌آموخته دوره کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.