نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تحویل موقت واحد اول بخار و مشترکات نیروگاه شیروان

با یاری خداوند متعال و تلاش کلیه همکاران، تحویل موقت واحد اول بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 10 اردیبهشت 97 محقق شد. با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 79 واحد با ظرفیت 11889 مگاوات رسید.


  • News Slider Image
  • News Slider Image
  • News Slider Image