خط مشی


خط مشي سيستم مديريت يكپارچه:

شركت احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا با برخورداری از نيروی انسانی آموزش ديده و مجرب، در قالب يك مؤسسه اقتصادی جهت اجراء و مديريت پروژه‌های نيروگاهی و صنعتی در داخل و خارج از كشور و با رعايت اصول فنی ، كيفی و اقتصادی فعاليت كرده و در راستای اجرايی سيستم مديريت يكپارچه بر مبنای استانداردهای   ISO 14001 , ISO 9001 , OHSAS 18001  رئوس خط مشی خود را براساس محورهای زير استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن ميداند:

 ۱- توسعه قابليتها و توانایی های سازمانی ، مديريتی و اجرايی در زمينه اجرای پروژه های صنعتی با تاكيد بر پروژه های نيروگاهی سيكل تركيبی

۲- شناسايی ، بروز آوری و ارتقاء منابع، بمنظور تامين خدمات و تجهیزات با تاكيد بر منابع داخلی

۳- تلاش در جهت افزايش رضايت مشتری ، ارتقاء كيفيت و بهبود مستمر سيستم مديريت يكپارچه از طريق شناسايی ،

 اجراء و كنترل فرآيندها و تعيين اهداف مناسب سازمانی

۴-  تعهد به پيشگيری از آلودگی محيط زيست در اجرای پروژه‌های نيروگاهی و صنعتی ، مطابق با الزامات و قوانين سازمانهای مربوطه

۵- تعهد به حفظ سلامت كاركنان و كاهش حوادث نيروی انسانی ، از طريق شناسايی، ارزيابی، پايش و هدف‌گذاری مخاطرات شغلي در جهت كاهش ريسك ، در اجرای پروژه‌های نيروگاهی و صنعتی، ضمن تطابق آنها با قوانين و مقررات سازمانهای ذيربط

۶- حفظ، توسعه و استفاده بهینه از سرمايه های انسانی از طريق ارتقاء شایستگی های كاركنان، ايجاد و افزایش فرصتهای رابر يادگيری و زمينه های مشاركت

 درك و اجرای اين خط مشی و استقرار سيستم مديريت يكپارچه بعهده همكاران و پايش و گزارش آن بعهده نماينده مديريت ميباشد. اينجانب اجراء، كارآيی و اثر بخشی خط مشی و سيستم مديريت يكپارچه را در فواصل زمانی معين از طريق سيستم بازنگری مديريت مورد پايش قرار ميدهم.

                                                                                                                                                      محمد بهمن پور

                                                                                                                                                        مدیر عامل