بيانيه‌ ماموريت شرکت توسعه ۲


ما به عنوان يك پيمانكار بین‌المللی عمومي حوزه انرژی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه ملی و سایر جوامع مشارکت می‌نماییم.

بيانيه‌ چشم انداز شرکت توسعه ۲


در سال 1405 ما همچنان رهبر بازار داخلی بوده و حضور موثری در بازارهاي بین المللی خواهيم داشت.

ارزش های بنیادین شرکت توسعه ۲


ماموریت ، چشم اندازها و ارزش ها
  • مشتری -تمرکز بر مشتری
  • نوآوری
  • تعالی سازمانی و نتیجه گرایی
  • ایمنی و دوستی با محیط زیست
  • مسئولیت پذیری- پاسخگویی، کار تیمی و روحیه اشتراک دانش
  • اخلاق کسب و کار